Flere sejladsbegrænsninger på vej i Kalø Vig?

Flere sejladsbegrænsninger på vej i Kalø Vig?

Kalø Vig og Knebel Vig skal i fremtiden udlægges til produktions- og udviklingszone for muslingeindustrien ifølge regeringens kommende havplan – en plan der, hvis den bliver til virkelighed, kan betyde, at endnu større overfladearealer end i dag bliver lukket hav for lystsejlerne.

Lystsejlere i Kalø Vig lever allerede med et sejladsforbud i et stort område omkring Koraldybet. Står det alene til regering og myndigheder kan flere sejladsbegrænsninger meget let blive til virkelighed.

Forslaget til Danmarks første havplan er i april måned lagt ud til offentlig høring af Søfartsstyrelsen. I planen er strækningen fra Molshoved til Norsminde også udlagt til produktions- og udviklingszone for muslingeindustrien ligesom Kalø- og Knebel Vig.

Bliver havplanen vedtaget efter høringsfasens udløb, kan myndighederne tillade etablering af muslingeproduktionsanlæg på vandoverfladen, hvilket vil begrænse den frie færdsel i området yderligere. Den ødelæggende skrabning af havbunden efter muslinger vil fortsætte.

Landsforeningen Levende Hav har fotograferet omfanget af et allerede eksisterende produktionsanlæg beliggende ved Grisetå Odde i Limfjorden og stillet en video til rådighed. Videoen løber over 98 sekunder. Se videoen her og bemærk udstrækningen af anlægget bag den sejlende kutter.

Havplanen er udarbejdet efter direktiv fra EU, og den kan efter vedtagelsen først revideres efter 9 – 10 år.

Du kan se Danmarks Havplan her. Forstør danmarkskortet og tryk på det område, som du er interesseret i, f.eks. Kalø Vig. Koden AO på kortet står for ”Udlagt til produktion af muslinger og østers i vandsøjlen”. Koden AK står for muslingebanker, hvor muslinger opsamles med bundslæbende redskaber.

Med denne artikel vil jeg gerne opfordre bådelaugets medlemmer til at tage stilling til konsekvenserne for vort nærområde, hvis-/når havplanen gennemføres uændret. Hvad vil den betyde for det enkelte medlems fornøjelse ved sejlads i nærområdet, og hvilken betydning vil planen få for klubben?

Høringssvar kan gives indtil 30/9 2021 på:  https://havplan.dk/da/page/info

Ejvind Jensen

Medlem nr. 849